Promovare proiecte europene

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40 din 2015,  privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

U.A.T. Maciuca, Judeţul Valcea, cu sediul în Maciuca, sat Oveselu, judetul Valcea,

Anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 8 –  Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil ” persoane vârstnice”. Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice – Apelul 1 Servicii sociale şi socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4

 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură şi modalitatea de depunere:

Dosarele de candidatura vor fi depuse in plic inchis, pana la data de 30.04.2017, la adresa Comuna Maciuca, sat Oveselu, judetul Valcea. Persoană de contact Florea Marin, telefon 0745.043.116, e-mail primaria_maciuca@yahoo.com, fax 0250.769.706

      2. Dosar de candidatura:

Candidaţii vor prezenta:

În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

a.Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect

b. Hotararea judecatoreasca de infiintare

c. Certificatul de Înregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

d. Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale

e. Rezultatul exerciţiului financiar pentru ultimul exercitiu financiar incheiat/depus – bilanţ contabil şi contul de profit şi pierder

f. Documente identitate reprezentat legal

 În original:

g. Scrisoare de intenţie (conform modelului ataşat în Anexa 1

h. Fisa partenerului (conform modelului ataşat în Anexa 2)

i. CV-urile în format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect.

Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert; Pozitiile vor avea in vedere urmatoarele activitati: evaluarea nevoilor de servicii sociale destinate persoanelor varstnice; depunerea documentatiei necesare licentierii serviciilor infiintate pe proiect; personal ce va lucra în infrastructura finanţată prin proiect

        3. Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanţare: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”. Acest apel este dedicat persoanelor vârstnice.       

        4. Obiectivul general şi scopul cererii de finanţare:

– creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate personelor varstnice

        5. Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

– înfiinţarea de servicii sociale: centru de zi pentru persoane vârstnice, unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cantina sociala (centru de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie)

        6. Activităţile în care va fi implicat fiecare partener:

UAT Comuna Maciuca:

 • va avea calitatea de solicitant de finantare
 • reabilitarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înfiinţarea de noi centre sociale fără componentă rezidenţială (clădire care nu au avut înainte această funcţiune), destinată persoanelor vârstnice din comuna Maciuca
 • asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidenţială
 • crearea facilităţilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi
 • executarea de dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura socială fără componentă rezidenţială, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi
 • infiintarea unui centru de zi destinat persoanelor varstnice in comuna Maciuca
 • infiintarea unei unitati de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice in comuna Maciuca
 • infiintarea unei cantine sociale pentru persoane vârstnice in comuna Maciuca

 Partenerul privat asociatie sau fundatie selectat:

 • asigura expertiza pentru evaluarea nevoilor de servicii sociale destinate persoanelor varstnice, prin angajarea de experti sau prin contractarea de servicii de specialitate ale expertilor
 • asigura expertiza in vederea depunerii documentatiei necesare licentierii serviciilor sociale infiintate, prin angajarea de experti sau prin contractarea de servicii de specialitate ale expertilor
 • colaboreaza cu solicitantul si partenerii finantarii, dupa finalizarea proiectului, in scopul atingerii indicatorilor ce vor fi stabiliti in proiect, prin personal ce va lucra în infrastructura finanţată                                                                                                                                    7. Criteriile de selecţie a partenerului şi grila de evaluare, inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte:

Evaluarea capacităţii financiare:

În scopul evaluării capacităţii financiare ale candidatului se vor calcula după cum sunt descrise în continuare, elementele în funcţie de care va fi evaluat proiectul la acest criteriu. Datele ce se vor folosi pentru calcul, vor fi datele ce se regăsesc în documentele financiare, perioada de referinţă fiind ultimul an financiar încheiat/depus.

Gradul de îndatorare ≤ 20% – 2 puncte

20% < Gradul de îndatorare ≤30% – 1 punct

Gradul de îndatorare > 30% – 0 puncte

* Gradul de îndatorare se calculează conform ghidului solicitantului punctul 3.4 Criterii de evaluare tehnica si financiara, subpunctul 6.1

Grad de autofinanţare mai mic decat 30% 0 puncte

30% ≤ Grad de autofinanţare <40% – 1 punct

40% ≤ Grad de autofinanţare <50% – 2 puncte

Grad de autofinanţare mai mare sau egal cu 50% – 3 puncte

* Grad de autofinanţare se calculează conform ghidului solicitantului punctul 3.4 Criterii de evaluare tehnica si financiara, subpunctul 6.1

     Evaluarea capacităţii operationale:

 • Canditatul privat asociatie sau fundatie este acreditat ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr 197/2012 si HG 118/2014 – conditie obligatorie de indeplinit
 • Candidatul are o vechime de cel putin un an de la infiintare la data depunerii candidaturii – conditie obligatoriu de indeplinit.
 • Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare expert propus pe fiecare domeniu cu experienta mai mare de 1 an
 • Se acorda cate 1 punct pentru fiecare expert propus pe fiecare domeniu cu experienta mai mica de 1 an
 • Se acorda zero puncte pentru lipsa expertilor
 • Se acorda cate 1 punct pentru fiecare expert propus, pe fiecare domeniu, cu competenţele profesionale/calificare in domeniul respectiv
 • Se acorda zero puncte pentru expertii fara competenţele profesionale/calificare
 • Se acorda 1 punct pentru candidatul care propune echipa cu experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul
 • Se acorda zero puncte pentru candidatul care nu propune echipa cu experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare pentru domeniul în care se încadrează proiectul
 • Se acorda 1 punct pentru candidatul care dovedeşte experienţă în furnizarea unuia dintre tipurile de servicii sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii finanţate
 • Se acorda zero puncte pentru candidatul care nu dovedeşte experienţă în furnizarea cel puţin a unuia dintre tipurile de servicii sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii finanţate
 • Se acorda 1 punct pentru candidatul care dovedeşte experienţă în furnizarea cel puţin a unui tip de serviciu social, altul decât cele ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii finanţate
 • Se acorda zero puncte daca candidatul nu dovedeşte experienţă în furnizarea cel puţin a unui tip de serviciu social, altul decât cele ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii finanţate
 • Se acorda 1 punct pentru candidatul dispune/va dispune de personal ce va lucra în infrastructura finanţată
 • Se acorda zero puncte daca candidatul nu dispune/va dispune de personal ce va lucra în infrastructura finanţată                                                                            8. Condiţii generale pentru canditati:
 • trebuie să îndeplinească toate condiţiile de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului – conditii generale de accesarea fondurilor Programul Operational Regional 2014-2020 si ghidul solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice – Apelul 1 Servicii sociale şi socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4
 • trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate si selectie prevăzute în cadrul Ghidul solicitantului – conditii generale de accesarea fondurilor Programul Operational Regional 2014-2020

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de candidatura asa cum este prezentat la punctele 1 si 2 din prezentul anunt, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri POR 8.3”, la sediul U.A.T Maciuca, comuna Maciuca, sat Oveselu, judetul Valcea

Scrisoarea de intentie si anexele sunt accesibile: Persoană de contact Florea Marin, telefon 0745.043.116, e-mail primaria_maciuca@yahoo.com, fax 0250.769.706

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate şi selectate de către o comisie de evaluare numită în acest sens. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul www.primariamaciuca.ro.

Primar,

Mugurel Marcoianu

Oraşul Horezu

Municipiul Drăgăşani

Oraşul Ocnele Mari

Comuna Vladesti

Lasă un răspuns

Back to top button