Locuri de muncă

Data publicării: 05.05.2023

Anunţ

PRESADMIN SRL, cu sediul in comuna Păușești, Str. Principala, Nr. 80, Județul Vâlcea, organizează în condițiile legii concurs / interviu de recrutare si selecție, pe perioada nedeterminata, în vederea ocupării unui post vacant de sapator manual in cadrul Compartimentul Gospodarire comunala. Concursul / interviul se va organiza la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80, Județul Vâlcea, după cum urmează: – concurs / interviu 19.05.2023, ora 10:00.

A. Condiții generale de participare la concurs/interviu: Sa aibă cetățenie romana si domiciliul in Romania; Cunoaște limba romana, scris si vorbit; Sa aibă vârsta minima reglementata de prevederile legale; Sa aibă capacitate deplina de exercițiu; Sa îndeplinească condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor vizate; Sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul familie; Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibila, cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

B. Conditii specifice pentru ocuparea posturilor: Condiții de studii: – studii generale; VECHIME -minim 1 an vechime in munca.

Condiții de desfășurare a concursului/interviului: Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 17.05.2023, ora 1600. Dosarele se depun la sediul social al PRESADMIN SRL, situat în Comuna Păușești, str. Principala,  nr. 80. Interviul  se susține în data de 19.05.2023, ora 10:00, la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala,  nr. 80, Județul Vâlcea.

Concursul se desfasoara in 2 etape succesive dupa cum urmeaza: selecția dosarelor; interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 1. Cerere de înscriere adresata conducătorului  unității; 2. Copia actului de identitate; 3. Copie certificat de naștere; 4. Copie certificat de căsătorie, daca este cazul; 5. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta pregătirea profesionala, pentru postul vizat; 6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă; 7. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului; 8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 9. Cazier judiciar; 10.Curriculum vitae. Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Condițiile de participare la concurs, se afișează la sediul social al firmei. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății si la nr. tel. 0770879585.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Data publicării: 04.05.2023
Anunț organizare concurs
Primăria Comunei Mădulari, cu sediul în comuna Mădulari, strada Centru Mădulari, nr. 5, județul Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform HG 1336/2022. Denumirea postului: Asistent Medical Comunitar – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată. Condiții specifice de participare la concurs (nivelul studiilor): – studii postliceale sanitare sau învățământ universitar de lungă sau scurtă durată de asistență medicală; – certificat de membru și adeverință pentru participarea la concurs, eliberate de OAMGMAMR, filiala Vâlcea, valabilă la data probei scrise; – vechimea necesară în specialitatea studiilor: 3 ani. Data, ora și locul de desfășurare ale concursului: Proba scrisă: 29.05.2023, ora 10.00, la sediul instituției; Probă Interviu: 30.05.2023, ora 12.00, la sediul instituției. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției. Date de contact: tel. 0723.375.239

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Data publicării: 25.04.2023

Anunţ angajare

SC Annabella Fabrica de Conserve Raureni SA, cu sediul in Rm Valcea, str. Stolniceni nr. 49, jud. Valcea, angajeaza 2 muncitori necalificati. Cerinte: minim 6 luni experienta intr-o fabrica de conserve legume si fructe. Relatii suplimentare la nr de telefon: 0746688434.

Back to top button