Economie

Bere Alutus dã în judecatã statul român

Bere Alutus dã în judecatã statul român

În opinia directorului general Nicu Spiridon, anul 2006 n-a fost chiar cel mai reuºit din istoria SC Bere Alutus SA, în special datoritã concurenþei acerbe, adesea neloialã, din domeniul sãu de activitate. Statul a oferit numeroase facilitãþi marilor producãtori din strãinãtate, acordându-le ajutoare de stat, ori scutindu-le de la plata unor taxe cum ar fi cea vamalã sau impozitul pe profit, în primii ani de existenþã pe piaþa româneascã. Fabricile autohtone n-au beneficiat, însã, de acelaºi tratament preferenþial, ba din contrã, asupra lor s-a exercitat în ultimii ani o presiune ºi mai mare, introducându-se noi ºi apãsãtoare dãri. Cu toate acestea, producãtorul de bere din judeþul nostru a cãutat ºi reuºit sã se retehnologizeze. Pentru aceastã ambiþie fireascã, Bere Alutus a plãtit nu mai puþin de un milion ºi jumãtate de euro în anul trecut pe taxele vamale aferente utilajelor ºi instalaþiilor achiziþionate.  În plus, deºi societãþile comerciale mici ºi mijlocii ar fi trebuit sã plãteascã conform legislaþiei europene acciza la jumãtate faþã de firmele mari, acest lucru nu s-a întâmplat nici în cazul IMM-ului condus de Nicu Spiridon, care s-a vãzut obligat sã plãteascã alte douã milioane de euro fãrã rost. ªi dupã privatizarea prin vestita Lege MEBO, Bere Alutus trebuia sã beneficieze de unele facilitãþi, cum ar fi de exemplu scutirea de la plata impozitului pe profit pânã la achitarea taxelor cãtre FPS, actualmente AVAS. Dupã un an, a amintit Nicu Spiridon, aceste „facilitãþi” au fost abrogate, dar nu ºi contractul de privatizare deja încheiat. „Nu avem nici un act adiþional ºi lucrãm în prezent la o acþiune prin care dãm în judecatã fostul FPS, AVAS-ul de astãzi, practic statul român. Pentru cã, în condiþiile în care am fi ºtiut cã nu urmeazã sã fim scutiþi de impozitul pe profit, poate nu ne privatizam. Tot dupã privatizare, Bere Alutus a cumpãrat de la FPS toate acþiunile, deºi statul, aici, nu deþinea decât terenul, fabrica de bere fiind fãcutã cu credite bancare. Acestea au fost achitate de salariaþii societãþii, ceea ce înseamnã cã noi am reuºit sã plãtim fabrica de douã ori, la bancã dar ºi la stat”, a precizat Nicu Spiridon. SC Bere Alutus SA nu a punctat prea mult la capitolul realizãri în anul încheiat ºi datoritã faptului cã patronatul berii pentru întreprinderile mici ºi mijlocii a încercat, pânã în acest moment fãrã prea mari sorþi de izbândã, sã iniþieze o lege de naturã sã repare greºelile din trecut. Marile grupuri, prin orice cãi, au cãutat sã împiedice materializarea proiectului fabricilor mici, susþinând drept „neconstituþionalã” ºi „neconcurenþialã” mãsura acordãrii ajutoarelor de stat ºi în cazul lor. Au uitat pesemne de facilitãþile de care acestea au beneficiat, în detrimentul producãtorilor autohtoni de bere. Ori cã timp de 5 ani nu au plãtit impozit pe profit. Sau cã IMM-urile româneºti au plãtit accize cot la cot cu marile grupuri. „Nu vãd de ce atâta crâncenare, pentru cã, din 124 de societãþi mici ºi mijlocii, au rãmas doar 10, iar acestea reprezintã 4 la sutã din piaþã, deci n-ar conta prea mult. Pe marii producãtori îi deranjeazã însã chiar ºi simpla noastrã existenþã. ªi un IMM dacã ar exista, sunt convins cã ar face orice pentru a-l elimina. Oricum, dacã ar dispãrea de pe piaþã ºi aceste 10 societãþi mici ºi mijlocii, s-ar încheia definitiv povestea producãtorilor autohtoni de bere. Ar rãmâne doar strãinii. Mai grav este cã situaþii de acest gen se petrec ºi în alte domenii. Toþi cei care vin la Putere, fãrã excepþii, promit cã susþin IMM-urile ºi spun cã acestea reprezintã adevãratul motor al economiei, dar uitã de fiecare dacã când îºi vãd sacii în cãruþã ceea ce au promis. Adevãrul este cã IMM-urile sunt lãsate în voia sorþii. Ba, de cele mai multe ori, sunt lovite chiar de deciziile guvernanþilor. E tragic ce se întâmplã inclusiv cu legislaþia în domeniu, mai ales cã acum am intrat în Uniunea Europeanã. ªi am intrat fãrã nici un sprijin, cu concurenþa neloialã a marilor grupuri. Cât priveºte situaþia noastrã, vreau sã subliniez cã Bere Alutus nu a cerut niciodatã ceva ce nu-i revenea de drept. Noi cerem sã plãtim doar acþiunile pe care fostul FPS le-a avut aici, pentru teren. Am fãcut intervenþii, dar nu ni s-a rãspuns, la Guvern, FPS, Parlament… Poate cã atunci legislaþia era neclarã. Ori poate cã eram prea aproape de trecerea de la sistemul totalitar la economia de piaþã. Mulþi dintre cei care conduceau atunci poate cã nu înþelegeau ideile moderne. Dar sper cã acum, în al doisprezecelea ceas, Justiþia ºi celelalte autoritãþi competente sã se trezeascã”, menþioneazã Nicu Spiridon. Cu toate problemele întâmpinate, Bere Alutus a reuºit sã încheie anul 2006 cu profit. Fostul deputat vâlcean spune cã, deºi are datorii la buget, Bere Alutus nu poate fi consideratã o societate falimentarã. Pentru acest an, Nicu Spiridon îºi doreºte, evident, ca Bere Alutus sã vândã mai multã bere: „Pentru 2007, avem deja contracte cu aproximativ 20 la sutã mai mult faþã de 2006. Sperãm ca, pe parcurs, sã mai încheiem ºi altele. Îmi mai doresc ca, începând din acest an, sã existe o concurenþã loialã pe piaþa berii, dar nu numai, iar între vâlceni, oameni politici sau oameni simpli, sã nu mai existe duºmãnie”.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button