Economie

activitatii desfasurata de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Vâlc

S I N T E Z A activităţii desfăşurată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea în anul 2005

La 31 decembrie 2005, erau înregistraţi în evidenţa fiscală a DGFP Vâlcea 24.321 contribuabili, din care: 14.514 persoane juridice, ponderea cea mai mare, respectiv 80,7% fiind societăţi comerciale cu capital privat, şi 9807 persoane fizice autorizate, asociaţii familiale şi profesii liberale. Faţă de anul precedent, numărul contribuabililor persoane juridice a crescut cu 643. Veniturile nete ale bugetului general consolidat de stat care intră în competenţa organelor fiscale au fost, la nivelul judeţului Vâlcea, în anul 2005, de 465.615 mii lei, din care 103.872 mii lei, reprezentând 22,3%, au fost încasări din debite restante. Programul anual de încasări la bugetul general consolidat al statului repartizat de Ministerul Finanţelor Publice a fost îndeplinit în proporţie de 105%, creşteri mai semnificative înregistrându-se la bugetul de stat, respectiv cu 27%. Pe componente ale bugetului general consolidat (inclusiv deducerile din CAS şi fond de şomaj), programul de încasări a fost realizat, după cum urmează: – bugetul de stat – 188.082 mii lei, 127%; – bugetul contribuţiilor asigurărilor sociale – 185.467 mii lei, 96%; – bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate – 86.394 mii lei, 95%; – bugetul asigurărilor pentru şomaj – 21.861 mii lei, 86%. Semnificativ este faptul că, deşi în anul 2005, potrivit modificărilor aduse la Codul Fiscal, s-au aplicat cote de impozitare mai mici la unele surse de venituri ale bugetului de stat, iar administrarea a 14 mari contribuabili vâlceni a fost preluată, la 1 iulie 2005, de către Direcţia Generală de Administare a Marilor Contribuabili, veniturile la bugetul general consolidat au sporit cu 95.274 mii lei faţă de anul precedent, reprezentând o creştere cu 26,17%. În ceea ce priveşte restanţa la bugetul general consolidat al statului, în judeţul Vâlcea, la finele anului 2005, aceasta era de 217.657 mii lei, înregistrându-se o scădere faţă de anul precedent cu 78.353 mii lei. Din totalul de 6.642 operatori economici persoane juridice cu restanţe la bugetul general consolidat de stat, 6.492 operatori economici, respectiv 97,7%, înregistrau restanţe sub 100 mii lei. Ponderea obligaţiilor restante la bugetul general consolidat de stat este concentrată la 159 debitori, care cumulează peste 90% din debitele restante la nivel de judeţ, respectiv 188.785 mii lei. În acest context, menţionăm că, în anul 2005, preocupările susţinute ale DGFP Vâlcea pentru recuperarea creanţelor bugetare s-au materializat în încasarea şi stingerea prin alte modalităţi prevăzute de lege peste 46% din arieratele înregistrate la 31 decembrie 2005. Creşterea debitelor restante faţă de anul anterior, s-a datorat comportamentului evazionist al unor operatorii economici, precum: Plancomat SRL Râmnicu-Vâlcea – cu debite restante de 7.532 mii lei; Lematec SRL Galicea – 1.611 mii lei; Zes Prod SA Drăgăşani – 597 mii lei; Porumbul SRL Băbeni – 521 mii lei. De asemenea, un volum însemnat de debite au şi unii contribuabili care şi-au mutat sediul în judeţul nostru, aşa cum este cazul firmei Elian Prod SRL Berbeşti – cu creanţe restante de 2.650 mii lei. Pentru recuperarea obligaţiilor neachitate de contribuabilii persoane fizice şi juridice o preocupare majoră DGFP Vâlcea a aplicat cu fermitate a măsurilor de executare silită reglementate de Codul Fiscal şi de Codul de Procedură Fiscală. Astfel, pentru recuperarea creanţelor faţă de Bugetul consolidat al statului, au fost emise titluri executorii pentru debite în sumă de 240.695 mii lei, somaţii de plată pentru suma totală de 34.131 mii lei; au fost sechestrate bunuri mobile şi imobile în valoare de 26.153 mii lei; au fost înfiinţate popriri pe veniturile la terţi şi pe conturi bancare de 100.545 mii lei. La 31 decembrie 2005, gradul de acoperire a restanţei cu modalităţi de executare silită în curs de valorificare era de 71,8%, iar încasările prin modalităţi de executare silită au reprezentat 14% din încasările efective realizate în cursul anului. În vederea responsabilizării operatorilor economici care înregistrează restanţe, DGFP Vâlcea a publicat trimestrial, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, lista operatorilor economici mari contribuabili, întreprinderi mici şi mijlocii (exclusiv microîntreprinderile), care înregistrau debite restante la bugetul general consolidat de stat. La 31 decembrie 2005, lista cuprindea 2.057 restanţieri, cu 34.810 mii lei, ambele valori fiind în scădere faţă de trimestrele anterioare, pentru întreaga sumă fiind înfiinţate forme de executare silită. În ceea ce priveşte impozitul pe venitul global, în urma prelucrării datelor, au rezultat diferenţe de impozit pe venit de plată de 2.085 mii lei şi impozit de restituit contribuabililor în sumă de 5.730 mii lei. Până la 31 decembrie 2005, au fost încasate la bugetul statului 1.627 mii lei, reprezentând 78,1% din diferenţele de plată aferente deciziilor transmise şi au fost restituiţi contribuabililor 2.381 mii lei. În cursul anului 2005, structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală ale DGFP Vâlcea, au efectuat 3.168 verificări, din care: 1.876 la societăţile comerciale cu capital privat, reprezentând 59,2% din total, 1.092 la asociaţii familiale şi persoane fizice şi organizaţii nonprofit – 34,5%, 200 la societăţi comerciale cu capital de stat, cu capital mixt, regii autonome şi instituţii publice – 6,3% Valoarea totală a veniturilor stabilite suplimentar la bugetul general consolidat în 2005 s-a ridicat la 23.917 mii lei, în structura: diferenţe de impozite şi taxe – 9.289 mii lei; accesorii constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere, aferente diferenţelor – 2.945 mii lei; 706 de amenzi contravenţionale în valoare de 515 mii lei; bunuri şi sume confiscate – 11.168 mii lei. În 2005, au fost înaintate organelor în drept 41 acte de control pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor, pentru prejudicii aduse bugetului de stat în valoare totală de 3.054 mii lei. DGFP Vâlcea a asigurat transparenţa instituţională prin liberul acces la informaţiile de interes public, punând la dispoziţia cetăţenilor Sistemul interactiv de informare şi documentare – Info Chioşc, precum şi Portalul DGFP Vâlcea, în cadrul site-ului Ministerului Finanţelor Publice. Cu bune rezultate a funcţionat şi „telefonul contribuabilului” destinat asistenţei gratuite acordate contribuabililor. În activitatea curentă, un loc important l-a ocupat implementarea aplicaţiilor noi elaborate de Direcţia de Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, actualizarea şi utilizarea corectă a celor aflate în exploatare, îmbunătăţirea capacităţii de lucru a echipamentelor din dotarea unităţilor fiscale, precum şi instruirea permanentă a întregului personal al instituţiei în ceea ce priveşte utilizarea sistemelor informatice şi a facilităţilor oferite de teletransmiterea datelor. Subliniem că, pentru preocupările susţinute şi rezultatele obţinute în domeniul informatic de lungul anilor, judeţul Vâlcea a fost desemnat „centru-pilot” la nivel naţional, alături de alte patru unităţi teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru implementarea noului Sistem Informatic de Administrare a Creanţelor Fiscale – SIACF. La Centrul Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, în 2005, s-au perfecţionat profesional 1.365 de funcţionari publici din toate judeţele ţării, beneficiind de experienţa în domeniu a unor experţi ai Ministerelor Finanţelor Publice român şi ai celor similare din Belgia, Franţa, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania, care au moderat 27 de acţiuni. Temele acţiunilor organizate în cadrul Centrului Zonal Râmnicu-Vâlcea al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă au cuprins: Pregătirea de formatori în domeniile controlului fiscal, deontologiei şi în afaceri europene; Consolidarea capacităţii de administrare a veniturilor statului şi misiunii de control fiscal; Legea armonizării TVA-ului cu directivele europene; Dezvoltarea auditului de sistem şi de performanţă; implementarea Sistemului Informatic pentru Administrarea Creanţelor Fiscale etc. * În 2006, DGFP Vâlcea va acţiona pentru creşterea eficienţei şi calităţii actului fiscal, aplicând un tratament echitabil, nediscriminatoriu operatorilor economici, promovând un parteneriat real în relaţia directă cu contribuabilul, astfel încât să realizăm cu profesionalism misiunea instituţiei noastre, care aplică în teritoriu, în mod unitar, Strategia şi Programul Guvernului în domeniul Finanţelor Publice pentru înfăptuirea reformei fiscale. Prin eficientizarea întregii activităţi a instituţiei, prin sporirea capacităţii de administrare fiscală a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea şi a unităţilor sale teritoriale, în 2006, vom contribui la creşterea substanţială a gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button