Economie

S-a marit baza de impozitare pentru asigurarile sociale de sanatate

De la ianuarie 2006,
S-a mărit baza de impozitare pentru asigurările sociale de sănătate

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, instituţie condusă de către directorul general Gheorghe Gogârnoiu, informează că, de la 1 ianuarie 2006, cota de 6,5%, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de asiguraţi, se plăteşte şi pentru următoarele venituri: – venituri din dividende – contribuţia fiind calculată şi reţinută de către persoana juridică plătitoare de astfel de venituri şi virată până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut plata dividendelor; – venituri din dobânzi şi din transferul titlurilor de valoare – contribuţia se virează de către asiguraţii care realizează astfel de venituri până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face calculul dobânzii şi câştigului net din transferul titlurilor de valoare. Pentru veniturile din dobânzi, dividende şi transferul titlurilor de valoare, contribuţia se datorează numai în cazul când beneficiarii acestor venituri nu realizează venituri din următoarele surse: salarii sau venituri asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit; activităţi independente desfăşurate de persoane care exercită profesii libere sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activitaţi independente, dar nu mai puţin de un salariu de baza minim brut pe ţară, lunar, dacă este? singurul venit asupra căruia se calculează contribuţia; venituri din agricultură şi silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b; indemnizaţii de somaj şi alocaţii de sprijin. În aceleaşi condiţii se impozitează şi: veniturile obţinute din jocuri de noroc; veniturile sub forma de câştiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale; venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică. Contribuţia în cotă de 6,5% se aplică asupra diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi se achită numai în situaţia în care persoana asigurată nu realizează venituri de natura celor prevăzute la punctul 1 literele a – d. Contribuţia se virează anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face plata acestor venituri. În cazul în care persoanele care au obligaţia să se asigure realizează venituri anuale de natura celor prevăzute la punctul 2 sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, contribuţia datorată de aceste persoane se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button