Politica

Gutãu începe Noul An zguduit de un vechi scandal

 Nedreptatea fãcutã firmei URBAN nu va rãmâne nesancþionatã. Avocaþii lui Florescu fac plângere penalã împotriva comisiei de licitaþie ºi scot adevãrul la ivealã.

 

Gutãu începe Noul An zguduit de un vechi scandal

 

Naºpa! Aiurea! Cam nasol! Primãria Râmnicului continuã sã gafeze în scandalul pe care l-a generat între firmele de salubritate URBAN ºi Rosal. Mirciºoiul susþine cã dracul nu a fost chiar aºa de negru atunci când comisia de licitaþie a decis acceptarea societãþii patronatã de Silviu Prigoanã în competiþia pentru preluarea gunoiului menajer în Râmnic. Adevãrul este, însã, altul. Câþiva membri ai comisiei nu au fost de acord ca o firmã cu datorii sã fie acceptatã la licitaþie, încãlcându-se grav ºi pe faþã legea. Acest adevãr, pe care Mirciºoiul refuzã sã-l vadã, din motive numai de el cunoscute, de noi doar bãnuite, reiese ºi din procesul verbal care în ultimele zile a fãcut turul Râmnicului. Comisia a hotãrât sã bage în cãrþi Rosal-ul, dar nu în totalitate, pentru cã din fericire s-au mai gãsit ºi membri care n-au fost dispuºi sã încalce legea finanþelor publice, legea fiscalã ºi în mod special legea administraþiei publice locale în ceea ce priveºte salubrizarea localitãþilor. Mai exact, o parte dintre membrii comisiei au fãcut obiecþii ce se refereau strict la Rosal Grup ºi la certificatul sãu fiscal expirat, nicidecum la Urban, cum fals ºi regretabil a lãsat sã se înþeleagã primarul râmnicenilor. De altfel, avocaþii URBAN-ului au decis sã depunã plângere penalã împotriva Comisiei de licitaþie ºi în mod special a acelor membri care au susþinut încãlcând legea firma Rosal. Demersul lor este susþinut ºi de directorul general Teodor Florescu, care se aratã convins cã, în final, adevãrul va ieºi la ivealã.

 

Primãria s-a grãbit sã aplice contractul cu Rosal. Logic, interesul poartã fesul

 

„Noi aºteptãm decizia instanþei, pe data de 12 ianuarie. Motivul pentru care m-am supãrat puþin a fost acela cã Primãria s-a grãbit sã punã în aplicare contractul cu Rosal ºi, dacã nu din bun simþ, mãcar din datoria faþã de cetãþeni ºi de o societate care lucreazã de vreo 40 de ani în Râmnic, sub diverse forme de organizare, consider cã trebuia sã aºtepte decizia instanþei. Iar în acel moment, dacã pierdeam, îi garantam cã firma URBAN singurã preda contractele societãþii care câºtiga corect”, a declarat dezamãgit Teodor Florescu. Seria dezinformãrilor lansatã de Mirciºoi a fost completatã de câteva precizãri aiuristice ale Dianei Dumitru, directoare de decor în Primãria Râmnicului, care a susþinut într-o conferinþã de presã cã, în majoritatea oraºelor din România, pubelele sunt plãtite de cetãþeni. Ea a fost corectatã de reprezentanþii URBAN: „Cu câteva excepþii, nu existã oraºe în care societãþile de salubritate sã nu fi oferit gratuit pubele cetãþenilor. Mai spunea Diana Dumitru cã redevenþa de peste 20 miliarde lei, încasatã în 2006 de la populaþie, s-a dus pe recipienþi. În realitate, aceastã redevenþã, încasatã pe durata contractului dintre Primãrie ºi Urban, reprezintã 10 procente din valoarea recipienþilor din municipiu. Noi cunoaºtem foarte bine preþul de achiziþie al recipienþilor, numãrul lor, cã doar noi îi distribuim, dar ºi valoarea redevenþei pe care am plãtit-o un an de zile… degeaba. Chiar am dori ca Primãria sã ne spunã ce s-a întâmplat cu aceºti bani. Cetãþenii au dreptul sã afle ce s-a întâmplat cu banii lor. Referitor la punerea în aplicare a acestui contract, cã tot ni se pune în faþã sintagma – noi respectãm legea – lucru pe care ne abþinem sã-l comentãm, facem o paralelã ºi la ceea ce se întâmplã la Cãlimãneºti. Urban a câºtigat licitaþia ºi, la rugãmintea administraþiei localã, nu intervenim pânã la finalizarea litigiului dintre primãrie ºi firma localã. Este firma vãrului domnului Mesea, de la Primãria Râmnicului, care lucreazã cu niºte autogunoiere vechi, donate sau închiriate de la Rosal. Dacã revenim la acest proces ºi la acuzaþiile care s-au adus consilierilor noºtri juridici, vrem sã vã spunem cã sunt neîntemeiate. Au depus concluzii scrise, au intervenit ºi verbal la proces, dar nu înþelegem de ce domnul primar vã induce în eroare cu faptul cã procesul este între Rosal ºi Urban. Niciodatã n-a fost aºa. Procesul este între Primãria Râmnicului ºi Rosal, iar Urban este doar parte. Normal cã eram interesaþi de derularea lui, dar cu cât am fost noi mai interesaþi, cu atât a fost mai dezinteresatã Primãria. Am vãzut ºi ce rãspuns vi s-a dat în ceea ce priveºte neprezentarea lui Nicolae Mesea, din partea Primãriei, la proces, ca ºi când n-ar fi fost ceva grav. Dar, ca de obicei, când e vorba de banii publici, nimeni nu-ºi imputã nimic… Suntem încrezãtori cã instanþa va lua o decizie corectã de aceastã datã. Mai avem douã cãi de atac, una foarte puternicã, dar n-am vrea sã apelãm la ea pentru cã este prea durã… Cât priveºte recomandarea pe care ne-a fãcut-o ANRSC, i-am atrage atenþia primarului cã aceasta nu face parte din caietul de sarcini. Nu era o cerinþã, o obligaþie, sã ne majorãm capitalul social. Cu toate acestea, am depus în termen ºi acest provizion, am depus banii în cont, mãrindu-ne capitalul. Au fost ºi niºte proceduri, pe care le-am îndeplinit. Am întrebat ANRSC dacã e vreo grabã ºi ne-a spus cã nu e nici o problemã. Nu a fost nici o încãlcare a legii, totul s-a fãcut de comun acord cu ANRSC. ªi oricum, nu capitalul social face curãþenie sau dã experienþa ori valoarea unei firme. Puteam foarte bine sã rãmânem cu un capital social de 500 milioane lei, dar cu un patrimoniu de aproximativ 800 miliarde lei ºi o cifrã de afaceri de 2.000 de miliarde”.

 

Mãgãrie pe faþã, comisioane dosite

 

Urban a investit numai anul trecut circa 40 miliarde lei vechi în punctele de precolectare din Râmnic, utilaje, sistemul de transport al pubelelor, prelucrare, distribuire, precum ºi în procesul de instruire al populaþiei privind colectarea selectivã. Din acest punct de vedere, Râmnicul nu are oraº rival în întreaga þarã, ceea ce înseamnã cã Rosalul lui Prigoanã ar veni la o problemã rezolvatã, deºi, pânã la urmã, funcþioneazã dupã un sistem mult înapoiat faþã de Urban. Se spune, totodatã, cã Râmnicul este un oraº curat. Nu ºi dacã ne gândim la spaþiile verzi, la strãzile de care ar trebui sã se ocupe ADP. Cu toate acestea, prima grijã a Primãriei rãmâne anihilarea Urbanului. În toatã lumea civilizatã, înainte de toate se liciteazã curãþenia strãzilor ºi spaþiilor verzi, abia apoi preluarea gunoiului menajer. Nu ºi la Râmnicu Vâlcea. Interesele de clan sunt prea mari. Râmnicul vuieºte! Cetãþenilor le este cunoscutã relaþia Rosal – Berceanu, de altfel cel care a intervenit sus pentru eliberarea Mirciºoiului. Pe de altã parte, chiar ºi ziarele anti-URBAN au sesizat graba neînþeleasã a Primãriei de a pune în aplicare contractul cu Rosal. La Primãrie, lucrurile încep sã putã zdravãn ºi oricât ne-am fi dorit sã fie altfel, se pare cã Mircia Gutãu nu mai are nevoie de liberali pentru a da definitiv cu capul de pragul de sus. ªi-o face cu mâna sa, protejând ilegalitãþi grave, funcþionari corupþi ºi interese meschine. Tot Râmnicul ºtie cum firma lui Prigoanã a reuºit sã ajungã la contractul cu Primãria lui Gutãu. Toþi râmnicenii realizeazã de ce Nicolae Mesea nu s-a prezentat la procesul de la Piteºti, fapt care a dus la luarea unei decizii nedreaptã a instanþei, în defavoarea SC Urban SA. Cu toþii simþim cã Primãria face jocuri mizerabile ºi preseazã râmnicenii sã lucreze, împotriva voinþei lor, cu Rosal. Cu toþii ºtim cã aleºii din municipiu au fost siliþi sã voteze în favoarea semnãrii contractului cu Rosal. Aºadar, doar instanþa mai poate îndrepta lucrurile. Va urma

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button