Administratie

Laborator de analizã acreditat pe plan internaþional

APAVIL va avea începând din acest an

Laborator de analizã acreditat pe plan internaþional

2006 a fost un an destul de greu pentru SC APAVIL SA, dar în ciuda problemelor întâmpinate, aceastã societate a reuºit sã realizeze tot ceea ce ºi-a propus. La capitolul „realizãri deosebite”, directorul general Marin Dogaru are, aºadar, multe lucruri de punctat. Primul ar fi funcþionarea la capacitate a laboratorului de metrologie, bãgat în circuit la sfârºitul anului 2005. În afara activitãþii de verificare a câtorva mii de apometre lunar ºi de eliberare a certificatelor de garanþie, APAVIL a câºtigat ºi licitaþia organizatã de CET Govora SA privind verificarea apometrelor de apã rece. Pânã în 2006, APAVIL nu obþinea câºtiguri dintr-o astfel de activitate, nedesfãºurând-o de altfel. Potrivit directorului general Marin Dogaru, ponderea veniturilor provenite din verificarea apometrelor a reprezentat în anul trecut 1-2 la sutã din cifra de afaceri a societãþii. În plus, dacã nu deschidea acest laborator, firma APAVIL era nevoitã sã se adreseze altor unitãþi specializate, ceea ce antrena, firesc, cheltuieli. „Avem în gestiune mii de apometre, iar numai verificarea unuia costã sute de mii de lei vechi. Dacã mai necesitã ºi reparaþii, vã daþi seama, costurile se pot apropia uºor de preþul unuia nou”, ne-a explicat Marin Dogaru, care a subliniat încã o datã faptul cã activitatea de bazã a SC APAVIL SA rãmâne tratarea ºi livrarea în condiþii optime a apei potabilã. Însã, în ideea de a fi cât mai eficientã, societatea a cãutat sã extindã ºi activitãþi conexe, reuºind sã elimine foarte multe dintre cheltuieli ºi sã atragã implicit noi surse de venituri. O altã realizare deosebitã a APAVIL în anul 2006 a fost ºi apropierea de faza finalã privind acreditarea internaþionalã a laboratorului de analizã de la Valea lui Stan. În decembrie 2006, acest laborator a fost vizitat de experþii europeni ºi români, precum ºi de reprezentanþii RENAR. Cu aceastã ocazie, s-a constatat cã laboratorul de analizã din nordul judeþului nostru îndeplineºte toate condiþiile ºi a fost inclus în lista singurelor 5 laboratoare româneºti propuse pentru acreditare europeanã. „Au rãmas mici retuºuri de rezolvat, legate de aspectul exterior al imobilului respectiv, nu de laborator în sine. În rest, totul este în regulã. Nici nu putea fi altfel, având în vedere cã îl pregãtim de aproximativ 3 ani. Acum, aºteptãm verdictul, care se va da în luna februarie 2007”, a mai adãugat Marin Dogaru.

 

Microhidrocentralã ºi la Cheia

 

În ceea ce priveºte nemulþumirile pe 2006, directorul general APAVIL nu are prea multe de spus. Principala neîmplinire despre care ne-a vorbit a fost aceea privind faptul cã, în anul precedent, nu s-a reuºit, din lipsa fondurilor, continuarea aducþiunii cu apã spre Drãgãºani, pânã unde se propusese – la Govora. Mai sunt de realizat circa 7 kilometri de conductã, „dar cu siguranþã se vor face în 2007”. În aceste condiþii, este de aºteptat ca, în cursul acestui an, platforma industrialã de la Râureni sã se poatã aproviziona cu apã mult mai ieftinã, direct pe relaþia cu APAVIL, renunþând, evident, la contractul cu ACVARIM, care vinde acelaºi produs aproape de trei ori mai scump. ªi în 2007 APAVIL vrea sã iasã în faþã cu ceva deosebit. În prezent, este singurul operator din þarã care are o microhidrocentralã pe conducta de apã potabilã. Marin Dogaru sperã cã, în 2007, cu sprijinul Consiliului Judeþean ºi al preºedintelui Dumitru Buºe, va reuºi sã mai punã în funcþiune încã una, la Cheia: „Aici vrem sã ajungem o presiune de 8 bari. Am luat legãtura ºi cu alte autoritãþi, cum ar fi de exemplu Autoritatea Românã pentru Conservarea Energiei, instituþie interesatã în promovarea modalitãþilor de producere a energiei verde. Dacã lucrurile decurg aºa cum ne dorim noi, spre sfârºitul anului 2008, microhidrocentrala de la Cheia ar trebui sã înceapã sã producã curent. Ne gândim, tot pentru 2007, la preluarea alimentãrii cu apã realizatã prin Mivan Kier sau SAPARD. În prima etapã, ar intra Pãuºeºti Otãsãu, Buneºti, Pietrari, apoi Roieºti ºi altele. Aº mai adãuga ºi faptul cã, într-una dintre ultimele ºedinþe de Consiliu Judeþean, s-a stabilit investirea unei pãrþi din banii de la cota de dezvoltare pe dotãri cu utilaje. Vrem sã achiziþionãm mai multe minibuldoexcavatoare, aparate de tãiat asfaltul, pentru racorduri ºi branºamente. Vrem, de asemenea, sã continuãm proiectul de la Dãeºti. La Bujoreni, implementãm o soluþie modernã de pompare, capabilã sã ducã la furnizarea apei cãtre un numãr suplimentar de familii, circa 250, situate la Bogdãneºti”.

 

Marin Dogaru, din nou bunic

 

ªi în plan personal, anul 2006 i-a adus nenumãrate satisfacþii directorului general Marin Dogaru, însã, cea mai importantã a reprezentat-o naºterea pe data de 22 septembrie a celui de-al doilea nepoþel al sãu, Paul Cristian, tot cetãþean american, ca de altfel ºi fiica sa, stabilitã definitiv în SUA. Livia Roxana a terminat facultatea ºi masteratul în Franþa, unde l-a cunoscut pe Emanuel. Dupã cãsãtorie, cei doi au decis sã plece în America pentru a-ºi continua studiile ºi cariera. Roxana a terminat doctoratul în filozofie la Princeton, iar în prezent predã la o universitate din Austin, ca ºi soþul sãu, de profesie fizician. Nepotul cel mare al lui Marin Dogaru se numeºte Andrei Daniel ºi, la doar 4 ani, vorbeºte perfect româna ºi engleza.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button