Acasă Administratie 2007 – Anul taxelor ºi impozitelor

2007 – Anul taxelor ºi impozitelor

87
0

2007 – Anul taxelor ºi impozitelor

 

Angajaþii care obþin venituri numai din salarii, indiferent cã au mai multe locuri de muncã, nu datoreazã nici un ban bugetului de stat ºi deci nu au de ce sã mai meargã la Fisc.

LIBER PROFESIONIªTI. Artiºtii, scriitorii, notarii, avocaþii, evaluatorii precum ºi alte categorii profesionale încadrate în categoria – profesii liberale pot alege sã plãteascã fie un impozit pe venit, determinat în sistem real, fie prin reþinere la sursa. În primul caz, trebuie sã meargã la secþia financiarã unde sunt arondaþi ºi sã anunþe cã aleg aceastã variantã.

AGRICULTORI. Persoanele care obþin venituri din cultivarea ºi valorificarea ciupercilor, florilor, legumelor ºi zarzavaturilor, în sere sau solarii, au obligaþia sã anunþe Fiscul la începutul anului cã vor desfãºura aceste activitãþi. La fel ºi cei care cultivã ºi vând plante ornamentale, arbuºti, precum ºi cei care exploateazã pepiniere viticole, pomicole ºi altele asemenea.

COMISIONARI. Cei care se ocupã cu vânzarea de bunuri în regim de consignaþie, care obþin bani din activitãþi desfãºurate în baza contractelor de agent de comision sau mandate comerciale au obligaþia sã calculeze ºi vireze statului, lunar, impozitul reþinut la sursã. ªi cei care obþin venituri din activitãþi desfãºurate în baza unor contracte sau convenþii civile sau din expertize contabile, tehnice, juridice sau extrajudiciare au aceleaºi datorii faþã de bugetul de stat.

CªTIGURI OCAZIONALE. Norocoºii care câºtigã premii în bani sau naturã sau la Loterie trebuie totuºi sã declare ºi sã plãteascã un impozit pe venit. La fel ºi persoanele care obþin bani din dividende, dobânzi sau din închirierea unor proprietãþi. Toþi aceºti contribuabili au obligaþia sã meargã la secþiile financiare unde sunt arondaþi pânã la 30 iunie sã completeze ºi sã depunã declaraþia privind impozitul reþinut pe veniturile cu regim de reþinere la sursã (Formular 205). Aceeaºi procedurã trebuie urmatã ºi de persoanele care câºtigã bani din dividende, dobânzi, din lichidarea sau dizolvarea fãrã lichidare a unei firme, dar ºi din tranzacþii imobiliare.

OBLIGATII GENERALE. Microîntreprinderile ºi persoanele fizice care desfãºoarã activitãþi independente au obligaþia trimestrialã, pânã la 25 inclusiv a lunii urmãtoare trimestrului, sã calculeze, reþinã ºi sã depunã la secþia fiscalã unde sunt arondaþi Declaraþia privind obligaþiile de platã la bugetul de stat (Formular 100). Aceleaºi obligaþii revin firmelor mari ºi mijlocii care însã trebuie sã urmeze aceastã procedurã în fiecare lunã, pânã la 25 inclusiv. ªi persoanele care obþin venituri asimilate salariilor trebuie sã calculeze, reþinã ºi vireze lunar impozitul pe venit. Notarii publici sunt obligaþi sã calculeze ºi sã încaseze impozitul aferent veniturilor din transferul proprietãþilor imobiliare pânã pe 25 a lunii urmãtoare celei în care a fost reþinut. Aceºtia mai trebuie sã depunã semestrial declaraþii informative.

SPONSORIZÃRI. Contribuabilii pot alege ºi în acest an sã sponsorizeze, în limita a 2 % din impozitul datorat statului, entitãþile nonprofit care funcþioneazã legal, unitãþile de cult precum ºi acordarea de burse private. Banii se opresc din impozitul anual datorat de contribuabil statului, însã angajaþii care realizeazã numai venituri din salarii ºi care nu mai au nimic de dat bugetului de stat trebuie sã meargã la secþia financiarã unde sunt arondaþi ºi sã completeze o Cerere (Formular 230).

FORMULARE. Vestea bunã este cã nu este nevoie sã faceþi douã drumuri la secþia financiarã de care aparþineþi, pentru cã formularele pot fi luate direct de pe INTERNET. Accesând puteþi descãrca ºi printa formularele de care aveþi nevoie. Pe site existã ºi explicaþii despre cum trebuie completate acestea.

31 ianuarie

Românii care obþin venituri din închirieri de locuinþe, din activitãþi independente sau agricole impuse pe bazã de normã de venit au obligaþia sã depunã la Fisc o cerere împreunã cu Declaraþia privind venitul estimat pentru 2007. (Formular 221).

28 februarie

Comisionarii, persoanele care obþin bani din vânzarea de bunuri în consignaþie sau din activitãþi de expertizã contabilã ºi tehnicã sunt obligate sã depunã Declaraþia privind impozitul reþinut pe venituri cu regim de reþinere la sursa (Formular 205).

15 martie

Efectuarea plãþilor anticipate pentru trimestrul unu de cãtre contribuabilii care realizeazã venituri din activitãþi independente ºi din cedarea folosinþei bunurilor, cu excepþia veniturilor realizate din arendare ºi din activitãþi agricole.

15 mai

Liber-profesioniºtii ºi micii fermierii care au optat pentru plata impozitelor în sistem real depun Declaraþia privind veniturile realizate. ªi românii care realizeazã bani în strãinãtate, dar sunt impozitanþi în România depun Formularul 206.

15 iunie

Efectuarea plãþilor anticipate pentru trimestrul doi de cãtre contribuabili care obþin venituri din activitãþi independente ºi din cedarea folosinþei bunurilor cu excepþia veniturilor realizate din arendare ºi din activitãþi agricole.

30 iunie

Plãtitorii de venituri din dividende, dobânzi, jocuri de noroc, premii în bani sau naturã ºi pensii au obligaþia sã depunã o Declaraþie privind impozitul reþinut pe venituri (Formular 205).

1 septembrie

Plãþi anticipate din impozitul pe venit efectuate de cãtre persoanele care obþin bani din activitãþi agricole. Este vorba despre cei care cultivã ºi vând flori, legume, ciuperci, precum ºi de cei care exploateazã pepiniere viticole ºi pomicole.

15 septembrie

Efectuarea plãþilor anticipate pentru trimestrul trei de cãtre contribuabilii care obþin venituri din activitãþi independente ºi din cedarea folosinþei bunurilor cu excepþia veniturilor realizate din arendare ºi din activitãþi agricole.

15 noiembrie

Plãþi anticipate efectuate de cãtre oamenii care obþin bani din cultivarea ºi vânzarea florilor, legumelor ºi zarzavaturilor, precum ºi a arbuºtilor ºi ciupercilor. Vor mai face plãþi ºi cei care exploateazã pepiniere viticole, pomicole ºi altele asemenea.

15 decembrie

Efectuarea plãþilor anticipate pentru trimestrul patru de cãtre contribuabilii care obþin venituri din activitãþi independente ºi din cedarea folosinþei bunurilor cu excepþia veniturilor realizate din arendare ºi din activitãþi agricole.

31 decembrie

Calcularea ºi plata impozitului pe veniturile obþinute sub formã de dividende, în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plãtite acþionarilor sau asociaþiilor pânã la sfârºitul anului în care s-au aprobat situaþiile financiare.