Economie

O nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

Directorul coordonator al DADR Vâlcea, Florel Bădele, informează că potrivit calendarului Ministerului Agriculturii, în data de 15 aprilie 2010 s-a deschis o nouă sesiune pentru depunerea proiectelor prin Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”.

„Reamintim producătorilor agricoli, că fermierii cu vârsta sub 62 de ani, care au o exploataţie agricolă între 2 şi 8 Unităţi de Dimensiune Economică şi comercializează o parte din producţie, primesc un sprijin anual de 1500 de euro, timp de 5 ani. Exploataţia agricolă poate să aibă un singur profil sau poate să fie mixtă. Dimensiunea minimă a fermelor este de 0,96 hectare pentru pomii fructiferi; 0,12 ha pentru legumele cultivate în spaţii protejate; 0,9 ha la legumele cultivate în câmp; 1,2 ha pentru viţa de vie nobilă, etc. În cazul fermelor apicole, numărul minim este de  25 de stupi, iar pentru vacile de lapte, dezvoltarea fermei porneşte de la 8 capete. Fermele mixte pot să fie constituite din animale şi terenuri agricole, astfel încât împreună să realizeze o dimensiune a exploataţiei de cel puţin 2 puncte (UDE), cum ar fi 4 vaci şi o,43 ha pomi etc”, a anunţat directorul Bădele.
În campaniile de informare susţinute de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea la nivelul judeţului, fermierii participanţi au luat la cunoştinţă despre posibilităţile de accesare a sprijinului acordat prin Măsura 141,  precum şi de modul de calcul al dimensiunii exploataţiei. Despre eventualele neclarităţi, fermierii se pot adresa  în continuare specialiştilor din domeniul agricol, întrucât această Măsură se derulează până în anul 2013. De asemenea, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală va susţine periodic campanii de informare în localităţile judeţului şi va difuza informaţiile necesare şi prin intermediul presei. În acest context, venim şi de această dată în întâmpinarea producătorilor agricoli cu o serie de informaţii utile, referitoare la cerinţele ce se impun pentru obţinerea sprijinului financiar.

Condiţii  obligatorii pentru acordarea sprijinului

Solicitantul va trebui să prezinte un Plan de afaceri pentru o perioadă de 5 ani, întocmit fie de solicitant dacă are cunoştinţele necesare, ori de către specialiştii de la Camera Agricolă, sau alte persoane care cunosc procedura de întocmire a unui plan de afaceri. Pentru cei care au posibilitatea de accesare a Internet-ului, modelul planului de afaceri este prezentat pe site-ul Ministerului Agriculturii – www.madr.ro.
Proiectul se va depune la sediul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea, din strada Oituz, nr. 7 şi va conţine: Cererea de finanţare; Planul de afaceri şi următoarele documente justificative, în funcţie de caz:
– Copie după actul de proprietate al terenului sau Extras de Carte Funciară sau Adeverinţă de la Comisia de Fond Funciar eliberată în conformitate cu Legea 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau documentul (adeverinţa) din care să rezulte rolul şi plata impozitului la zi – emise în numele solicitantului şi / sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploataţie agricolă;
– Contract de arendare sau tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare;
– Extras din Registrul Fermelor emis de APIA ( Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură), care trebuie să conţină date privind exploataţia agricolă: codul unic de înregistrare al solicitantului, suprafaţa utilizată cu structura culturilor, etc.
– Extras din Registrul Exploataţiei emis de DSVSA (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) sau adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie din care să reiasă înregistrarea animalelor, păsărilor şi familiilor de albine, după caz;
– Document eliberat de la Primăria comunei pe raza căreia este înregistrată şi îşi desfăşoară activitatea ferma agricolă de semi-subzistenţă cu profil de apicultură din care să reiasă : numărul de familii de albine şi vatra stupinei;
– Certificat de producător sau alte documente din care să reiasă valorificarea unei părţi din producţie, eliberate conform legislaţiei naţionale în vigoare. Membrii grupurilor de producători vor prezenta adeverinţă eliberată de grupul de producători din care rezultă cantitatea comercializată.
– Adeverinţă emisă de APIA, dacă este cazul, din care să rezulte că solicitantul măsurii 141 beneficiază de finanţare în cadrul măsurii 214 ,, Plăţi de agro-mediu”.
– Copie după actul de identitate.
– Pentru fermierii care realizează investiţii ( construcţii) se solicită în plus documente de proprietate pentru imobilul sau terenurile unde vor fi realizate investiţiile.
Pentru sesiunea care urmează să fie deschisă, calculul dimensiunii exploataţiei se va face  în baza extraselor din Registrul fermelor sau Registrul Agricol sau Registrul exploataţiei emis de DSVSA,  din anul 2009. Proiectele care se vor depune la Direcţia Agricolă, trebuie să conţină documentele şi planul de afaceri complete, clare, în conformitate cu cerinţele ghidului solicitantului, pentru a nu fi pusă instituţia în situaţia de a respinge dosarele.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button