Administratie

Noile reglementãri ale codului fiscal

De la 1 ianuarie 2007, au intrat în vigoare

Noile reglementãri ale codului fiscal

La 1 ianuarie 2007, a intrat în vigoare noul Cod Fiscal cãruia i-au fost aduse o serie de modificãri. În acest context, prezentãm mai jos o sintezã a principalelor noutãþi în ceea ce priveºte impozitarea veniturilor, a microîntreprinderilor ºi a veniturilor din investiþii, pusã la dispoziþie de Compartimentul de presã al Direcþiei Generale a Finanþelor Publice a Judeþului Vâlcea în cadrul serviciului de asistenþã  gratuitã acordatã contribuabililor.

Impozitul pe venit

Plãtitorii de venituri pentru care existã obligaþia reþinerii la sursã trebuie sã declare impozitele la date diferite în funcþie de tipul de venit realizat. În cazul veniturilor provenite din activitãþi independente, din salarii, din transferul titlurilor de valoare ºi din operaþiuni de vânzare/cumpãrare de valutã la termen, data este 28 februarie, iar pentru toate celelalte tipuri de venituri, contribuabilii trebuie sã declare impozitele pânã la data este 30 iunie. Taxa de timbru de 0,5% aplicatã la transferul valorilor imobiliare a fost eliminatã de noul Cod Fiscal. De la 1 ianuarie 2007, venitul din vânzarea imobilelor se impoziteazã diferit, în funcþie de durata deþinerii ºi de valoarea proprietãþii. Pentru proprietãþile imobiliare deþinute pânã la trei ani, cota de impunere este 3% dacã valoarea proprietãþii nu depãºeste 200.000 de lei. În cazul în care valoarea imobilului depãºeºte aceastã sumã impozitul este 6.000 lei plus 2% din valoarea ce depãºeºte 200.000 lei. În cazul imobilelor deþinute mai mult de trei ani, impozitul scade la 2% pentru proprietãþile ce au o valoare de pânã în 200.000 de lei, iar cele ce depãºesc aceastã valoare, impozitul este 4.000 lei plus 1% din ce depãºeºte aceastã valoare. În cazul transferului de proprietate, baza de impunere este valoarea declaratã de pãrþi în actele de transfer, fiind încasatã de notarul public. Impozitul trebuie virat pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care a fost reþinut.
Microîntreprinderile vor fi impozitate cu 2% în 2007, cu 2,5% în 2008 ºi cu 3% în 2009
De la 1 ianuarie 2007, Codul Fiscal prevede ca microîntreprinderile vor fi impozitate cu 2%, cu 2,5% în 2008 ºi cu 3% în 2009, dacã cel mult jumãtate din venitul acestora va proveni din consultanþã sau management, iar veniturile totale realizate în cursul unui an sã nu depãºeascã 100.000 euro. În cazul depãºirii plafonului de 100.000 de euro în cursul unui an fiscal, societatea devine plãtitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul în care a depãºit plafonul, considerând veniturile ºi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.
Veniturile din investiþii

Codul Fiscal stabileºte trei variante pentru impunerea veniturilor din investiþii, în funcþie de obiectul investiþiei. Pentru câºtigul obþinut din operaþiunile de vânzare/cumpãrare de valutã la termen se impun anticipat cu o cota de 1%. Impozitul anual final datorat se stabileºte prin aplicarea cotei de 16% asupra câºtigului net. Veniturile obþinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrþile sociale ºi valorile mobiliare în cazul societãþilor închise, se impoziteazã anticipat cu o cotã de 1%. Impozitul anual final datorat asupra câºtigului net se stabileºte prin aplicarea cotei de: 16% dacã respectivele titluri de valoare au fost deþinute mai puþin de 365 de zile; 1% dacã au fost deþinute mai mult de 365 de zile. Calculul, reþinerea ºi virarea impozitului anticipat revine intermediarilor sau altor plãtitori de venit, dupã caz, dupã fiecare tranzacþie. Pierderile rezultate din aceste tranzacþii în cursul anului se compenseazã cu câºtigurile obþinute în cursul aceluiaºi an. Pierderea astfel rezultatã nu se reporteazã, fiind finalã. În cazul veniturilor rezultate din transferul valorilor imobiliare, în cazul societãþilor închise ºi a pãrþilor închise ºi a pãrþilor sociale, se impun cu o cotã de 16%, impozit final. Calculul, reþinerea ºi virarea impozitului revine dobânditorului.

Taxe locale

În domeniul impozitelor locale, taxele pe terenuri, clãdiri ºi mijloace de transport nu se vor mai plãti trimestrial, ci de douã ori pe an. O altã modificare a Codului Fiscal priveºte impozitul datorat pe locuinþele cu o suprafaþã mai mare de 150 de metri pãtraþi, care se va majorat cu 5% pentru fiecare 50 de metri pãtraþi sau fracþiune din aceºtia. Totodatã, se va modifica ºi taxa pe clãdiri datoratã de persoanele juridice. Autoritãþile locale vor fi în mãsurã sã stabileascã cota de impozitare a clãdirilor care poate fi cuprinsã între 0,25% ºi 1,25%. Consiliile locale vor putea sã acorde societãþilor comerciale scutiri de la plata taxei pe clãdiri sau terenuri pe o perioadã de maxim cinci ani pentru investiþii de peste 500.000 de euro. Pentru investiþii de peste 500.000 de euro finalizate înainte de 1 ianuarie 2007, va putea fi acordatã o cota specialã redusã de 0,25% a impozitului, pentru o perioadã de trei ani, îincepând cu 1 ianuarie 2007. Codul Fiscal mai stabileºte cã termenul de platã a impozitului anual ºi de depunere a declaraþiei anuale de impozit pe profit este 15 aprilie, inclusiv a anului urmãtor realizãrii veniturilor.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button