Acasă Administratie Înregistrarea fiscala a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice sau exercita

Înregistrarea fiscala a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice sau exercita

119
0

Actualitatea fiscală

Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice sau exercită profesii libere

            Prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, a fost redefinit domiciliul fiscal pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum şi pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. În acest context, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea face precizările de mai jos.
            Actul normativ prevede obligaţia înregistrării fiscale a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea atribuirii, de către organul fiscal competent, a unui cod de înregistrare fiscală pentru activitatea desfăşurată.
            Reglementările legale menţionate implică modificări în administrarea celor două categorii de contribuabili, pe care le prezentăm în continuare.
            1. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale
            Înregistrarea ca şi contribuabil distinct a persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale, prin atribuirea unui cod de înregistrare fiscală pentru activitatea desfăşurată.
            Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007, această categorie de contribuabili va utiliza în relaţiile cu partenerii de afaceri şi cu organul fiscal, codul de înregistrare fiscală.
            Codul numeric personal va fi utilizat numai pentru declararea impozitului pe veniturile proprii.
            Domiciliul fiscal pentru activitatea economică desfăşurată sau profesia liberă exercitată nu va mai fi domiciliul persoanei fizice, ci sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
            2. În cazul asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică
            Domiciliul fiscal nu va mai fi domiciliul reprezentantului asocierii, ci sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
            În vederea aplicării modificărilor legislative, cele două categorii de contribuabili se vor prezenta la noul organ fiscal competent, şi anume la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau îşi desfăşoară efectiv activitatea principală, şi vor solicita:
            a) înregistrarea fiscală – prin depunerea formularului „Declaraţie de înregistrare fiscală/ de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere” (070), însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în acesta, pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;
            b) modificarea domiciliului fiscal – prin depunerea formularului „Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică (080), însoţit de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior şi de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în acesta, pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.
            Pentru a veni în întâmpinarea contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, precum şi a asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică, înregistraţi în evidenţele fiscale până la data de 1 septembrie 2006, s-a stabilit ca organul fiscal competent să înştiinţeze contribuabilul, în scris, asupra obligaţiei de a se înregistra fiscal şi de a solicita modificarea domiciliului fiscal.
            În prezent, procesul de transmitere a notificărilor este în curs de desfăşurare.
            Totodată, trebuie menţionat că persoanele fizice care au calitatea de comerciant şi care se autorizează în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2006 au obligaţia să se prezinte la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data comunicării certificatului de înregistrare de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, pentru a solicita înregistrarea fiscală. 

            De reţinut! Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, contribuabilii se pot adresa administraţiilor finanţelor publice unde îşi au domiciliul fiscal.

 

Proiect de act normativ fiscal:

MODIFICĂRI ALE MODELULUI ŞI CONŢINUTULUI UNOR FORMULARE

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Proiectul de modificare a Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2017/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro, domeniul Legislaţie/Transparenţă  decizională.

Proiectul poate fi consultat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislaţie/Transparenţă decizională.

De asemenea, acesta poate fi consultat şi la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese:

– prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741, Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media;

– electronic, la adresa de mail: Relatiipublice.anafâmfinante.gv.ro;

– prin fax, la numărul: 021-319.98.57.

 

În nouă luni, Finanţele Publice vâlcene au stabilit

SUPLIMENTAR 30 milioane de LEI pentru bugetul general consolidat

În scopul depistării fenomenelor de evaziune fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a acţionat pentru îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, urmărind: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile.

În acest an, până la 30 septembrie, inspecţiile fiscale au avut ca obiective principale verificarea: modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare.

Veniturile suplimentare stabilite de Finanţele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, la 30 septembrie, erau de 30 milioane de lei. Suma este formată din: 8 mil. lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 3 mil. lei – dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitelor stabilite suplimentar; 1 mil. lei provenind din 411 de amenzi contravenţionale şi 18 mil. lei din confiscări.

În acesta an, au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor 17 cazuri pentru prejudicii create bugetului general consolidat în sumă totală de 1,7 mil. lei.