Administratie

Organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

Începând cu 1 ianuarie 2007, competenţa pentru administrarea contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent a fost stabilită astfel:
– cei care au obligaţia desemnării unui reprezentant fiscal se administrează de unitatea competentă pentru administrarea acestuia;
– cei care au un sediu fix în România se administrează de unitatea fiscală în a cărei rază teritorială se află sediul fix;
– cei stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, se administrează de serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;
– cei care au obligaţia desemnării unui împuternicit se administrează de unitatea pe raza căreia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.
Prin noţiunea de sediu permanent se înţelege un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.
Pentru veniturile obţinute de persoane nerezidente din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare, competenţa de administrare revine:
1. unităţii în a cărei rază teritorială se află instituţia prin intermediul căreia se face tranzacţia, în cazul tranzacţionării titlurilor de participare la societăţi deschise;
2. unităţii în a cărei rază teritorială se află societatea ale cărei titluri se tranzacţionează, când se  tranzacţionează titlurile unor societăţi închise.
Pentru administrarea contribuabililor nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, s-a  înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi. 
Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi are ca atribuţii principale: înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul să solicite înregistrarea directă, potrivit reglementărilor în vigoare în domeniul contribuţiilor sociale; înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite în România, dar stabilite în spaţiul comunitar, care nu şi-au desemnat un reprezentant fiscal; organizarea şi gestionarea Registrului contribuabililor nerezidenţi, ca parte a Registrului contribuabililor; organizarea şi gestionarea dosarului fiscal al contribuabililor nerezidenţi; primirea, prelucrarea şi gestionarea declaraţiilor fiscale; colectarea obligaţiilor fiscale de plată principale şi accesorii; aplicarea procedurilor de executare silită; organizarea evidenţei analitice pe plătitori; compensarea şi restituirea/rambursarea sumelor reprezentând impozite, taxe şi contribuţii; efectuarea inspecţiei fiscale; soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale; emiterea şi eliberarea certificatelor şi a altor documente solicitate de contribuabili; acordarea asistenţei pentru contribuabili; organizarea şi gestionarea cazierului fiscal; emiterea şi eliberarea certificatelor de cazier fiscal.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button