Economie

În luna martie, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 3,1 milioane lei

• 3 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate
În luna martie a.c., personalul DGFP Vâlcea cu atribuţii de control a încheiat 315 acte inspecţie fiscală, rezultatele concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru Bugetul General Consolidat al Statului în sumă totală de 3,1 mil.lei, din care: 3 mil.lei la persoane juridice şi 0,1 mil.lei la persoane fizice

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 0,4 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 3 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.
De asemenea, în cursul lunii martie, inspectorii fiscali au soluţionat 24 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 1,9 mil.lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,1 mil.lei.

Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/14.04.2009.
Prezentăm mai jos principalele noutăţi aduse legislaţiei fiscale în ceea ce priveşte impozitul pe profit.

Plătitori
Contribuabilii, persoane juridice, al căror impozit pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranşa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute mai jos, sunt obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume începând cu trimestrul II 2009.
Sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:
– între 0 şi 52.000 de lei – impozit minim anual de 2.200 de lei;
– între 52.001 şi 215.000 de lei – 4.300 de lei;
– între 215.001 şi 430.000 de lei – 6.500 de lei;
– între 430.001 şi 4.300.000 de lei – 8.600 de lei;
– între 4.300.001 şi 21.500.000 de lei – 11.000 de lei;
– între 21.500.001 şi 129.000.000 de lei – 22.000 de lei;
– peste 129.000.001 de lei şi impozit minim anual de 43.000 de lei.
Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale anuale, se vor lua în calcul veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se vor scădea veniturile:
a) din variaţia stocurilor;
b) din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c) din exploatare, reprezentand cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
d) din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;
e) rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
f) realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;
g) neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative.

Determinarea impozitului datorat
Pentru trimestrul al II-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârşitul trimestrului cu impozitul minim anual, recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 mai – 30 iunie 2009, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective.
Pentru trimestrele al III şi al IV-lea se compară impozitul pe profit datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul minim anual recalculat în mod corespunzător pentru trimestrul respectiv, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţirea cu numărul de luni aferent trimestrului respectiv.

Alţi plătitori
Societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, nou-înfiinţate, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale, prezentat mai sus, recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.
Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură şi contribuabilii, societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, pentru anul 2009 pentru definitivarea impozitului pe profit anual vor compara impozitul pe profit datorat la sfârşitul anului fiscal cu impozitul minim anual. 

Contribuabili exceptaţi de la plata impozitului minim
 Vor fi exceptaţi de la plata impozitului minim:
– contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile desfăşurate este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate;
– persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică;
– persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţile imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
– persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;
– contribuabilii scutiţi de la plata impozitului pe profit prevăzuţi la art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – trezoreria statului, instituţiile publice, cultele religioase, organizaţiile nonprofit etc.;
– contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale prevăzuţi la art. 38 din acelaşi act normativ.
Cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit
Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Cheltuieli nedeductibile pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit
În perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu greutate maximă autorizată de până la 3.500 kg şi care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, inclusiv scaunul şoferului aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre vehiculele utilizate exclusiv pentru:
– intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, cele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
– transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
– închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi;

Impozitarea rezervelor din reevaluare
Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1.01.2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate/casate, se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button