Administratie

INFORMARE ASUPRA RECENSĂMÂNTULUI GENERAL AGRICOL – 2010

România va efectua, în intervalul 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, un nou recensământ general agricol. Această activitate de interes naţional, are drept scop asigurarea datelor necesare pentru fundamentarea politicilor naţionale în agricultură, în concordanţă cu Politica Agricolă Comună. Astfel, se va face înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor si a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfăşoară activităţi agricole, a metodelor de producţie agricolă, precum şi a dezvoltării rurale. Conform normelor Uniunii Europene în domeniul statistic, fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la zece ani. Organizarea şi efectuarea recensământului general agricol se realizează de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol. La recensământul general agricol se înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare. Culegerea datelor din teren se va face pentru fiecare exploataţie agricolă individuală, societate comercială, societate sau asociaţie agricolă, precum şi alţi utilizatori de suprafeţe agricole sau deţinători de animale, care, în urma activităţii desfăşurate, obţin produse agricole sau păstrează suprafeţele agricole în bune condiţii de mediu. Culegerea datelor în teren se realizează prin formulare de înregistrare. În vederea realizării lucrărilor de organizare şi efectuare a recensământului în teritoriu, se organizează comisii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sub coordonarea prefectului, precum şi comisii ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor, respectiv comunelor, sub coordonarea primarului. Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, culegere, prelucrare a datelor şi publicare a rezultatelor recensământului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Institutul Naţional de Statistică  a angajat personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioada determinată. De asemenea, în această importantă activitate de interes naţional sunt angrenate însemnate resurse umane din judeţul nostru: un număr de 915 recenzori, 162 de recenzori şefi şi câte un coordonator pentru cele 89 de localităţi ale judeţului. Persoanele fizice au obligaţia de a furniza recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete.  Persoanele juridice au obligaţia de a înscrie în formularele de înregistrare date şi informaţii corecte şi complete, sub îndrumarea recenzorilor-şefi. Datele individuale înscrise în formularele de înregistrare sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice. În vederea asigurării  înregistrării tuturor exploataţiilor agricole individuale şi a calităţii datelor, la recensământ este înregistrat şi utilizat codul numeric personal, prin libera declaraţie a persoanelor intervievate, în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru descurajarea comiterii unor acte care  perturbă buna desfăşurare  a recensământului general agricol, dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România au prevăzut ca anumite fapte ale celor implicaţi în această activitate, pot constitui contravenţii: a) împiedicarea, în orice mod, a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ şi în ancheta privind metodele de producţie agricolă în efectuarea înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul acestor două cercetări statistice; b) refuzul furnizării informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ şi ancheta privind metodele de producţie agricolă; c) furnizarea de date şi informaţii eronate sau incomplete; d) nerespectarea dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor; e) nerespectarea dispoziţiilor legale de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate si înregistrate în chestionarul de recensământ şi la ancheta privind metodele de producţie agricolă; f) refuzul completării şi predării chestionarelor de recensământ recenzorilor-şefi sau coordonatorilor de către unităţile de recenzare, pentru care este prevăzut procedeul autoînregistrării; g) utilizarea rezultatelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice; h) neactualizarea ori neaprobarea nomenclaturii stradale. Persoanele implicate în realizarea recensământului general agricol beneficiază, pe perioada îndeplinirii acestei activităţi, de protecţia legii, fiind considerate ca îndeplinind o funcţie publică de exercitare a autorităţii de stat. Efectuarea lucrărilor recensământului general agricol, din perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011, este precedată de o serie de acţiuni. Astfel, în perioada imediat următoare se  vor încheia convenţii între Direcţia pentru Agricultură Vâlcea şi coordonatorii, recenzorii şefi şi recenzorii din fiecare localitate a judeţului, având ca obiect culegerea, centralizarea şi prelucrarea datelor necesare şi se va desfăşura instruirea acestora. Instituţiile publice judeţene implicate în această activitate solicită sprijinul producătorilor în înţelegerea importanţei acestei acţiuni de amploare pentru: obţinerea de date statistice comparabile la nivel internaţional şi indispensabile procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună şi fundamentarea măsurilor pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare şi altor programe care vizează, în principal, agricultura şi dezvoltarea rurală.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button