Administratie

Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen

Legea nr. 363/2009 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800/24.11.2009, a  adus o serie de modificări în ceea ce priveşte regimul amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, pe care le prezentăm, sintetic, în documentarul fiscal de mai jos.

Generalităţi, terminologie

Amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen se acordă la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare şi data înfiinţării. Prin „obligaţii fiscale neachitate la termen” se înţelege impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, datorate şi neachitate la termenele legale de plată, precum şi majorări de întârziere aferente acestora. Prin „majorări de întârziere aferente acestora” se înţelege obligaţiile fiscale accesorii pentru care organul fiscal competent a comunicat decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi pentru care s-a împlinit termenul de plată conform prevederilor art. 111 alin. (2) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Important!

Într-un an calendaristic, amânarea la plată se poate acorda o singură dată iar perioada pentru care se aprobă amânarea la plată nu poate fi mai mare de 6 luni.
Amânarea la plată nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.
Cererile de amânare la plată a obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate se pot depune până la data de 30 iunie 2010.
 
Procedură, documentaţie

Amânarea la plată se solicită de către contribuabili, în baza unei cereri depuse la organele fiscale competente. În cazul în care contribuabilii au organizate sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amânare la plată va fi depusă la organul fiscal competent în administrarea contribuabililor în structura cărora funcţionează aceste sedii secundare. Concomitent cu depunerea cererii de amânare la plată, contribuabilul solicită şi eliberarea certificatului de atestare fiscală care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amânării la plată. În certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea acordării amânării la plată se vor menţiona creanţele fiscale principale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi neachitate la data eliberării acestuia, precum şi majorările de întârziere aferente acestora. Cererea de amânare la plată trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, al reprezentantului fiscal/împuternicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum şi numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii; b) perioada pentru care se solicită amânarea la plată exprimată în luni; c) suma totală pentru care se solicită amânarea la plată defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi separat, majorările de întârziere aferente acestora. În cazul contribuabililor, care au organizate sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalcă pe fiecare sediu secundar. Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România, care au obligaţii fiscale neachitate la termen, pot beneficia de amânare la plată numai dacă acestea desemnează un împuternicit potrivit art. 18 din Codul de Procedură Fiscală.
 
Condiţii cumulative

După depunerea de către contribuabili a cererilor de amânare la plată organul fiscal competent verifică dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– şi-au depus toate declaraţiile fiscale conform legii până la data depunerii cererii de amânare la plată. Dovada depunerii acestora va fi editată din baza de date a organului fiscal.
– nu au înscrise fapte în cazierul fiscal (fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, precum şi cele care privesc disciplina financiară);
– nu s-a atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi nu s-a atras răspunderea solidară pentru contribuabilii, persoane fizice şi persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală. În acest sens, contribuabilul va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu s-a atras răspunderea potrivit acestor prevederi legale.
 
Garanţii

Contribuabilii care solicită amânarea la plată pentru obligaţiile fiscale neachitate la termen trebuie să constituie garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau să ofere bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată de către organul fiscal competent. Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor reprezenta: – 20% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă de până la 3 luni, inclusiv; – 40% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânări la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai mare de 3 luni.
Atenţie! Garanţiile sub formă de scrisori de garanţie bancară vor avea o valabilitate mai mare cu 60 de zile decât perioada de amânare la plată. Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor fi însoţite de raportul de evaluare întocmit de un expert independent, precum şi de extrasul de carte funciară.
 
Obligaţiile contribuabililor

Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligaţi să îşi achite, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată. Pe perioada valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen se datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, începând cu data emiterii deciziei şi până la: data la care se împlineşte termenul de amânare sau data la care încetează valabilitatea înlesnirii.
 
Pierderea valabilităţii amânărilor la plată

Amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care contribuabilii nu îşi achită în cel mult 30 de zile de la scadenţă obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată. Dacă termenul de 30 de zile se împlineşte după data de 20 decembrie, obligaţiile fiscale se plătesc până la această dată. În situaţia în care contribuabilii nu îşi achită obligaţiile fiscale amânate la termenul stabilit pentru plata acestora se datorează majorări de întârziere conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, pe întreaga perioadă de amânare.
Important! Începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată, pentru obligaţiile fiscale care fac obiectul amânării la plată, executarea silită nu începe sau nu continuă.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button