Drept la replică / Punct de vedere al reprezentanţilor SC International Lazar Company SRL si SC Lazar Natural Fruits SRL

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BUCUREŞTI
CABINET DE AVOCAT „FLOREA VALERICĂ”
AVOCAT FLOREA VALERICĂ
Telefon: 0744.379792; tel.fax: 0314258042
e-mail: cabinet.avocat.florea.vali@gmail.com

CĂTRE,
PUBLICATIA „ARENA VÂLCEANĂ”

În cursul lunii martie 2016 reprezentanţii statutari ai S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL şi SC LAZAR NATURAL FRUITS SRL au constatat cu îngrijorare faptul că numele acestor societăţi comerciale şi persoana administratorului acestor companii au fost implicate în „disputele politice inerente” perioadei de campanie preelectorală alegerilor locale din judeţul Vâlcea şi inerent din cadrul UAT Comuna Dănicei, judeţul Vâlcea, dispute ce au dobândit o anumită formă materială în cadrul unor articole de presă publicate în diverse articole din publicaţia „Arena Vâlceană” inclusiv pe pagina electronică a acestei publicaţii.

Din perspectiva respectării dreptului la o informare corectă atât a membrilor comunităţii UAT Comuna Dănicei, judeţul Vâlcea cât şi a tuturor cititorilor publicaţiei Arena Vâlceană dar si pentru garantarea respectării dreptului la propria imagine astfel cum acesta este prevăzut de art. 73, art. 252 si art. 257 C.Civ. pentru persoana S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL, SC LAZAR NATURAL FRUITS SRL şi persoana reprezentanţilor statutari, vă solicităm asigurarea publicării în cadrul ziarului dvs. a următorului drept la replică cu privire la aspectele majore semnalate în articolele publicaţiei dvs., prin care dorim să fie dezminţite informaţiile comunicate prin intermediul acestor articole. Astfel:
1. Societatea International Lazar Company SRL şi/sau persoana fizică LAZĂR ION nu a/au „beneficiat” pe durata mandatului de primar al domnului Dumitru Pîrneci de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 300 ha pădure pe raza administrativ – teritorială a UAT Comuna Dănicei, judeţul Vâlcea ca urmare a cumpărării drepturilor litigioase de la persoanele care au fost îndreptăţite la reconstituirea acestui drept de proprietate potrivit legislaţiei în vigoare. Într-un prim aspect, dorim să arătăm faptul că modalitatea de expunere a acestei situaţii referitoare la dobândirea dreptului de proprietate având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunului imobil reprezentat de terenul în suprafaţă de aproximativ 300 ha pădure s-a realizat într-o modalitate tendenţioasă cu scopul evident de a introduce fie societatea International Lazar Company SRL fie persoana fizică LAZĂR ION în aşa – numita categorie blamată a „persoanelor deştepte” în retrocedări de bunuri imobile prin metode ilegale. Dorim să vă asigurăm de faptul că suprafaţa de teren în discuţie a fost achiziţionată cu respectarea tuturor prevederilor legale în domeniu şi nu sub forma „cesiunii drepturilor litigioase” ci prin achiziţia pură şi simplă a dreptului de proprietate în cauză de la persoana/persoanele care au fost îndreptăţite la reconstituirea acestui drept de proprietate, iar această achiziţie a fost realizată la o durată de 6 (şase) ani de la momentul la care s-a dispus reconstituirea acestui drept de proprietate ca urmare a emiterii titlului de proprietate pentru această suprafaţă de teren. În mod sigur emiterea titlului de proprietate s-a realizat de către autorităţile competente după verificarea integrală a documentelor pe care aceste persoane îndreptăţite la reconstituire le-au depus la comisia de aplicare a legii fondului funciar în vederea dovedirii dreptului pretins de către acestea iar decizia comisiei în cauză a fost validată de către persoanele competente din cadrul Prefecturii judeţului Vâlcea.  Pe cale de consecinţă, apreciem că orice încercare de a se conferi existentei acestui drept în patrimoniul INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL/S.C. LAZĂR NATURAL FRUITS SRL sau al administratorului acestor persoane juridice o posibilă conotaţie ilicită reprezintă doar un demers „politicianist” care nu are nicio legătură cu activitatea jurnalistică care presupune nu doar strângerea şi expunerea către persoanele interesate a unor date şi informaţii privind evenimente actuale de interes local şi naţional ci şi verificarea prealabilă a acestor informaţii astfel încât informaţiile aduse la cunoştinţa publicului să fie cât mai aproape de realitate şi să nu reflecte doar „prezumţia” unui politician implicat într-o luptă politică. Mai mult decât atât, asemenea „aluzii” formulate în mediul  on-line sub forma unor prezumtive articole de presă nu sunt susceptibile de a informa în mod corect opinia publică destinatară a acestor informaţii ci sunt create pentru a se denigra imaginea şi reputaţia unor persoane care au muncit si muncesc în continuare pentru a dovedi că a fi om de afaceri înseamnă să fii o persoană profesionistă care îşi respectă cuvântul dat şi îşi execută la timp şi întocmai obligaţiile asumate faţă de partenerii săi contractuali, parteneri care, în cauza de faţă, nu sunt din domeniul unităţilor administrativ teritoriale şi/sau instituţiilor publice, ci sunt parteneri de drept privat.
2. Societatea International Lazar Company SRL are o prioritate expresă în a nu derula şi dezvolta relaţii profesionale în activitatea sa curentă cu instituţiile şi autorităţile publice tocmai cu scopul de a nu crea suspiciuni cu privire la implicarea activităţii sale în diverse situaţii de „partizanat politic” mai ales în perioade de timp similare celei contemporane. Pentru acest considerent vă putem informa că UAT Comuna Danicei judeţul Vilcea nu face parte din categoria de clienţi ai societăţii noastre pentru care noi să fi prestat activităţi de transport de persoane pe diverse rute. Referitor la activitatea de transport persoane pe ruta comuna Danicei judeţul Vâlcea – Mănăstirea Prislop, localitatea Silvasu de Sus, judeţul Hunedoara realizată cu autovehiculele societăţii International Lazar Company SRL vă putem transmite că această activitate a fost efectuată, însă nu a generat nicio obligaţie financiară pentru bugetul comunei Dănicei sau pentru locuitorii acestei comune care au participat la respectiva acţiune de pelerinaj, fiind emise documentele legale pentru plata contravalorii activităţii de transport pe numele persoanei fizice care a solicitat această activitate şi care şi-a asumat obligaţia de a achita contravaloarea acestei activităţi de transport. Pe cale de consecinţă, apreciem că nu se poate, chiar si prin intermediul mijloacelor mass – media, crea ideea că societatea International Lazar Company SRL ar urmări să obţină avantaje financiare din relaţii profesionale derulate cu autorităţi sau instituţii publice în condiţiile în care, în cei peste 20 de ani de activitate derulată în domeniul transporturilor naţionale şi internaţionale, societatea şi-a creat un prestigiu de companie profesionistă care asigură partenerilor săi logistică de transport intern şi internaţional la nivelul întregului spaţiu teritorial al Comunităţii Europene şi nu numai. În toată această perioadă semnificativă de timp, compania şi-a creat un renume important pe care nu-l doreşte a fi denigrat sau alterat în orice modalitate din considerente legate de lupta politică generată de orice campanie electorală. În acest sens, vă putem comunica că suntem deschişi, în limitele impuse de secretul economic şi profesional care guvernează relaţiile profesionale între parteneri, de a furniza orice informaţie referitoare la activitatea societăţii International Lazar Company SRL atât pe raza acestei unităţi administrativ teritoriale cât şi în beneficiul locuitorilor acestei comune.
3. Aceeaşi situaţie de drept se regăseşte şi în perspectiva activităţii societăţii comerciale LAZĂR NATURAL FRUITS SRL care a fost constituită tocmai pentru a se veni în ajutorul oamenilor din cadrul UAT comuna Dănicei, judeţul Vâlcea. Independent de scopul constituirii acestei societăţi putem arăta/dovedi cu acte încheiate în formă autentică că persoana în cauză nu a beneficiat de concesiuni gratuite sau orice altă formă de atribuire a terenurilor deţinute pe raza UAT comuna Dănicei, judeţul Vâlcea ca urmare a încheierii unor acte juridice cu Primăria comunei Dănicei ci deţine în proprietatea sa terenurile în cauză în baza fie a unor contracte de schimb încheiate cu persoane fizice fie ca urmare a încheierii unor contracte de vânzare – cumpărare perfectate în mod valabil cu proprietarii anteriori ai acestor bunuri. Faptul existenţei unor mijloace de transport ale societăţii International Lazar Company SRL pe o parte din aceste terenuri nu denotă faptul că obiectul de activitate al societăţii comerciale LAZĂR NATURAL FRUITS SRL a fost schimbat/deturnat, societatea în cauză continuând a prelua, limitele ofertei existente, bunuri agricole de la cetăţenii UAT comuna Dănicei, judeţul Vâlcea dar nici nu contravine dispoziţiilor legale în vigoare în condiţiile în care această societate are şi obiecte de activitate secundară şi este constituită în vederea realizării de venituri profesionale.
Vă asigurăm de existenţa, la o dată cu mult anterioară articolelor de presă publicate cu privire la persoana firmelor din cadrul grupului de firme ale dl-ui LAZĂR ION, a tuturor contractelor de vânzare – cumpărare sau de schimb indicate în cadrul prezentului drept la replică şi vă asigurăm că niciuna dintre societăţile în cauză nu a derulat în mod direct sau indirect relaţii profesionale care să genereze venituri având la bază fondurile financiare ale bugetului local al UAT Comuna Danicei, judetul Vâlcea.
Considerăm articolele de presă publicate în perioada martie – aprilie 2016 în cadrul publicaţiei dvs. cu privire la prezumtivele „ilegalităţi” ale S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY şi S.C. LAZAR NATURAL FRUITS SRL ca fiind reale atingeri la dreptul la demnitate a persoanei reprezentantului statutar al acestor societăţi comerciale şi la dreptul la bună reputaţie al acestor societăţi comerciale, drepturi nepatrimoniale recunoscute de legislaţia în vigoare, iar articolele de presă în cauză reprezintă în mod efectiv acuzaţii de fapt pentru care, în opinia noastră, trebuia să obţineţi minime indicii şi date pentru ca să putem concluziona că reprezentanţii publicaţiei dvs. au acţionat cu bună-credinţă şi respectarea deontologiei profesionale şi cu dorinţa de a furniza informaţii exacte şi demne de a fi considerate credibile cititorilor acestei publicaţii.
Pe cale de consecinţă, pentru a se realiza acest scop, vă solicităm să realizaţi o corectă şi reală informare a tuturor cititorilor publicaţiei dvs. atât din mediul on – line cât şi din varianta tipărită a publicaţiei „ARENA VÂLCEANĂ”, să publicaţi în cadrul ziarului dvs. prezentul punct de vedere şi, implicit, să vă realizaţi în mod corect şi echidistant rolul de formatori de opinie atât la nivel local cât şi la nivel naţional.
Cu deosebită consideraţie,
S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL
S.C. LAZAR NATURAL FRUITS SRL
LAZAR ION
prin avocat FLOREA VALERICĂ

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button