Acasă Locuri de muncă ANUNȚ PUBLIC pentru ocuparea unui post contractual de inspector de specialitate (Contabil),...

ANUNȚ PUBLIC pentru ocuparea unui post contractual de inspector de specialitate (Contabil), în comuna Dănicei

66
0

Serviciul de Utilități Publice al comunei Dănicei cu sediul in Județul Valcea; Comuna Dănicei; Sat. Bădeni; Str. Principala; Nr. 34 anunța conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, modificat și completat, organizarea concursului, pentru ocuparea unui post contractual de inspector de specialitate (Contabil) pe durata nedeterminata cu timp parțial – jumătate de norma, grad profesional debutant, nivel de studii superioare din cadrul Serviciul de Utilități Publice al comunei Dănicei.

Conditii specifice in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie sunt:
 Contabilitate, specializarea contabilitate si informatica de gestiune;
 Economie, specializarea Economie generala si comunicare economica;
 Finante, specializarea Finante si banci;
 Curs: contabilitate, Economie, Finante;
a. Efectueaza si alte sarcini , in conformitate cu nevoile Serviciul de Utilitati Publice Danicei.
b. Abilitati de relationare – comunicare.
c. Abilitati pentru munca in echipa.
d. Disponibilitate la un program flexibil.

Conditiile generale de participare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul pentru participarea la concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs (care se poate obtine de la sediul Serviciului de Utilitati Publice al comunei Danicei din Județul Valcea; Comuna Dănicei; Sat. Bădeni; Str. Principala; Nr. 34 sau de pe site-ul www.primaria-danicei.ro);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la dosarul de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise a concursului.
Copiile de pe acte se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Dosarul de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 25.03.2022 ora 13.30.
Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare şi va consta in 3 etape succesive dupa cum urmeaza:
a) selecţia dosarelor de inscriere: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor;
b) proba scrisa: la data de 04.04.2022 ora 10:00;
c) interviul: se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise.
Locul de desfasurare al concursului : sediul Serviciului de Utilitati Publice al comunei Danicei din Județul Valcea; Comuna Dănicei; Sat. Bădeni; Str. Principala; Nr. 34.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „ADMIS” la etapa precedentă.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise si a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei, precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul institutiei, precum şi pe site-ul primariei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă. Date de contact :
Relaţii suplimentare la sediul Serviciului de Utilitati Publice al comunei Danicei din Județul Valcea; Comuna Dănicei; Sat. Bădeni; Str. Principala; Nr. 34, tel. 0250.838.333, fax. 0250.838.333 şi adresa de mail: danicei@vl.e-adm.ro

Bibliografie propusa:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 82/1991 repuplicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3. OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul V, IX, X, XI, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primar Secretar General UAT Danicei
Pirneci Ghe. Dumitru Voiman Ionut Narcis

Sef. Serviciu
Calin Constantin Iulian