Acasă Administratie Primăria Brezoi explică ce documente a ridicat DGA și de ce

Primăria Brezoi explică ce documente a ridicat DGA și de ce

358
0

Primăria Orașului Brezoi transmite că, în urma unei autosesizări “in rem” (referitor la fapte, nu persoane), analiza documentelor ridicate de către D.G.A. ȋn data de 14.10.2021 vizează, sub prezumția de nevinovăție, cesiunile de creanțe şi compensările realizate de UAT Brezoi ȋn baza:
I. ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. (Actul normativ stipulează: (1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (13^2) şi (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ai instituţiilor publice de subordonare locală, care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013, au obligaţia diminuării volumului acestora cu cel puţin 85 %, până la data de 31 martie 2013);
II. ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, coroborata cu ORDINUL nr. 3.124 din 18 septembrie 2018 de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare; necesitatea achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților / subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice / Puneri în aplicare (1)
d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților / subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale).

„În scopul ȋndeplinirii prevederilor OUG 78/2018 UAT Brezoi a depus la Administrația Județeană a Finanțelor Publice cereri scrise însoțite de următoarele documente: a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează servicii publice; b) certificatele de atestare fiscala ale acestora; c) contractele încheiate cu furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează servicii publice, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între UAT, furnizori si furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c OUG 78/2018. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a analizat cererile, a emis aprobarea situațiilor  depuse, în urmacăreia rectificarebugetară a fost adoptată prin Hotărârea Consilului Local Brezoi. În situațiile ȋn care UAT Brezoi a avut o obligație de plată către un furnizor, iar respectivul furnizor se afla ȋntr-un acord de cesiune de creanțe cu un alt furnizor, plata a fost realizată către acesta din urmă, ȋn vederea ȋndeplinirii reglementărilor legistative mai sus prezentate. Prezumtia emiterii acestora catre entitati cu care UAT nu avea contracte in derulare a fost generata de neintelegerea contractelor de cesiune intermediare. Toate documentele justificative sunt prezentate autorităților abilitate, care vor putea corobora conținutul acestora cu: – Prevederile Ordonanțelor de Guvern ce asigură baza legală pentru reducerea arieratelor şi pentru fundamentarea rectificărilor bugetare; – Deciziile ANAF (Nr. VLG_STZ-23192 şi Nr. 40/30.10.2018) de aprobare a plăților efectuate şi confirmare a legalității fiscale a acestora”, a detaliat Primăria Orașului Brezoi.